آیین دادرسی کیفری

2

برترین دوره‌های آیین دادرسی کیفری

آیین دادرسی کیفری دکتر نوبهاری طهرانی
دکتر علیرضا نوبهاری طهرانی

آیین دادرسی کیفری دکتر نوبهاری طهرانی

4.0از22نفر
598,000 تومان
آیین دادرسی کیفری دکتر نوبهاری طهرانی
تعداد جلسات
51جلسه
مدت زمان
30ساعت
598,000 تومان
آیین دادرسی کیفری
استاد امین بخشی زاده اهری

آیین دادرسی کیفری

4.1از22نفر
257,400 تومان
آیین دادرسی کیفری
امتیاز4.1از مجموع22نفر
استاد امین بخشی زاده اهری
آیین دادرسی کیفری استاد بخشی زاده
تعداد جلسات
31جلسه
مدت زمان
15ساعت
257,400 تومان