حقوق تجارت

5

برترین دوره‌های حقوق تجارت

دوره کامل حقوق تجارت
دکتر محمد مهدی توکلی

دوره کامل حقوق تجارت

4.2از42نفر
364,000 تومان
دوره کامل حقوق تجارت
امتیاز4.2از مجموع42نفر
دکتر محمد مهدی توکلی
دوره کامل حقوق تجارت
تعداد جلسات
30جلسه
مدت زمان
15ساعت
364,000 تومان
حقوق تجارت 1
دکتر محمد مهدی توکلی

حقوق تجارت 1

4.6از39نفر
54,600 تومان
حقوق تجارت 1
امتیاز4.6از مجموع39نفر
دکتر محمد مهدی توکلی
حقوق تجارت 1
تعداد جلسات
5جلسه
مدت زمان
3ساعت
54,600 تومان
حقوق تجارت 4
دکتر محمد مهدی توکلی

حقوق تجارت 4

4.5از21نفر
49,500 تومان
حقوق تجارت 4
امتیاز4.5از مجموع21نفر
دکتر محمد مهدی توکلی
حقوق تجارت 4
تعداد جلسات
4جلسه
مدت زمان
2ساعت
49,500 تومان
حقوق تجارت 3
دکتر محمد مهدی توکلی

حقوق تجارت 3

4.4از24نفر
67,600 تومان
حقوق تجارت 3
امتیاز4.4از مجموع24نفر
دکتر محمد مهدی توکلی
حقوق تجارت 3
تعداد جلسات
8جلسه
مدت زمان
4ساعت
67,600 تومان
حقوق تجارت 2
دکتر محمد مهدی توکلی

حقوق تجارت 2

4.6از28نفر
84,500 تومان
حقوق تجارت 2
امتیاز4.6از مجموع28نفر
دکتر محمد مهدی توکلی
حقوق تجارت 2
تعداد جلسات
13جلسه
مدت زمان
7ساعت
84,500 تومان