مجموعه حقوق مدنی تعهدات

دکتر محمد مهدی توکلی

حقوق مدنی

امتیاز 4.4 ازمجموع 22 نفر
470,600تومان
خرید
Current Time 0:00
/
Duration Time 0:00
Progress: NaN%

جلسه 1

مشاهده محتوابستنA
 • معرفی دوره حقوق مدنی3

  رایگان
  نمایش
 • تعهدات قراردادی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.

جلسه 2

مشاهده محتوابستنB
 • عقود از حیث ارکان تشکیل دهنده

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.

جلسه 3

مشاهده محتوابستنC
 • عقود منجز و معلق

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.

جلسه 4

مشاهده محتوابستنD
 • حال و معجل

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.

جلسه 5

مشاهده محتوابستنE
 • عقود لازم و جایز

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.

جلسه 6

مشاهده محتوابستنF
 • اقسام ایقاعات

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.

جلسه 7

مشاهده محتوابستنG
 • بررسی شرایط صحت قراردادها

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.

جلسه 8

مشاهده محتوابستنH
 • ایجاب و قبول(بخش اول)

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • ایجاب و قبول(بخش دوم)

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.

جلسه 9

مشاهده محتوابستنI
 • عیوب اراده

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.

جلسه 10

مشاهده محتوابستنJ
 • اکراه

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.

جلسه 11

مشاهده محتوابستنA
 • اعلام اراده توسط نماینده

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.

جلسه 12

مشاهده محتوابستنB
 • جهات معامله

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.

جلسه 13

مشاهده محتوابستنC
 • اهلیت متعاملین

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.

جلسه 14

مشاهده محتوابستنD
 • موضوع معامله(بخش اول)

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • موضوع معامله(بخش دوم)

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.

جلسه 15

مشاهده محتوابستنE
 • اصول کلی حاکم بر قراردادها

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.

جلسه 16

مشاهده محتوابستنF
 • تعهد به نفع شخص ثالث

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.

جلسه 17

مشاهده محتوابستنG
 • تعدیل قراردادی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.

جلسه 18

مشاهده محتوابستنH
 • خسارات قراردادی(بخش اول)

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • خسارات قراردادی(بخش دوم)

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.

جلسه 19

مشاهده محتوابستنI
 • شرط مسئولیت قراردادی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.

جلسه 20

مشاهده محتوابستنJ
 • شروط ضمن عقد

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.

جلسه 21

مشاهده محتوابستنA
 • شروط باطل

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.

جلسه 22

مشاهده محتوابستنB
 • شروط صحیح

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.

جلسه 23

مشاهده محتوابستنC
 • شرط فعل

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.

جلسه 24

مشاهده محتوابستنD
 • اسقاط شروط ضمن عقد

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.

جلسه 25

مشاهده محتوابستنE
 • عقود فضولی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.

جلسه 26

مشاهده محتوابستنF
 • معاملات فوضولی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.

جلسه 27

مشاهده محتوابستنG
 • سقوط تعهدات

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.

جلسه 28

مشاهده محتوابستنH
 • وفای به عهد(بخش اول)

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • ایفای تعهد(بخش دوم)

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • ایفای تعهد(بخش سوم)

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.

جلسه 29

مشاهده محتوابستنI
 • اقاله(بخش اول)

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • اقاله(بخش دوم)

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.

جلسه 30

مشاهده محتوابستنJ
 • ابراء(بخش اول)

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • ابراء(بخش دوم)

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.

جلسه 31

مشاهده محتوابستنA
 • تهاتر

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.

جلسه 32

مشاهده محتوابستنB
 • مالکیت ما فی الذمه

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.

جلسه 33

مشاهده محتوابستنC
 • معرفی دوره حقوق مدنی4

  رایگان
  نمایش
 • الزامات خارج از قرارداد

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.

جلسه 34

مشاهده محتوابستنD
 • اداره فوضولی مال غیر

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.

جلسه 35

مشاهده محتوابستنE
 • غصب(بخش اول)

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • غصب(بخش دوم)

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.

جلسه 36

مشاهده محتوابستنF
 • استیفا

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.

جلسه 37

مشاهده محتوابستنG
 • مسئولیت مدنی به معنای اخص

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.

جلسه 38

مشاهده محتوابستنH
 • عوامل رافع مسئولیت مدنی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.

جلسه 39

مشاهده محتوابستنI
 • معرفی دوره حقوق مدنی6

  رایگان
  نمایش
 • بیع(بخش اول)

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • بیع(بخش دوم)

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.

جلسه 40

مشاهده محتوابستنJ
 • توابع مبیع

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.

جلسه 41

مشاهده محتوابستنA
 • احکام بیع(بخش چهارم)

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.

جلسه 42

مشاهده محتوابستنB
 • حق حبس

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.

جلسه 43

مشاهده محتوابستنC
 • ضمان معاوضی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.

جلسه 44

مشاهده محتوابستنD
 • ضمان درک

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.

جلسه 45

مشاهده محتوابستنE
 • خیارت(بخش اول)

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • خیارت(بخش دوم)

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.

جلسه 46

مشاهده محتوابستنF
 • خیار تاخیر ثمن

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.

جلسه 47

مشاهده محتوابستنG
 • خیارغبن و عیب

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.

جلسه 48

مشاهده محتوابستنH
 • خیارتدلیس

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.

جلسه 49

مشاهده محتوابستنI
 • خیار تعذر تسلیم

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.

جلسه 50

مشاهده محتوابستنJ
 • احکام خیارت

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.

جلسه 51

مشاهده محتوابستنA
 • قواعد علم حاکم بر خیارت

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.

جلسه 52

مشاهده محتوابستنB
 • بیع شرط

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.

جلسه 53

مشاهده محتوابستنC
 • عقد معاوضه

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.

جلسه 54

مشاهده محتوابستنD
 • عقداسثناء

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.

جلسه 55

مشاهده محتوابستنE
 • اجاره

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.

جلسه 56

مشاهده محتوابستنF
 • قواعد عقد اجاره

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.

جلسه 57

مشاهده محتوابستنG
 • تکالیف مجور و مستاجر

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.

جلسه 58

مشاهده محتوابستنH
 • موجبات انحلال عقد اجاره(بخش اول)

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • موجبات انحلال عقد اجاره(بخش دوم)

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.

جلسه 59

مشاهده محتوابستنI
 • قواعد خاص اجاره اشخاص

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.

جلسه 60

مشاهده محتوابستنJ
 • عقد جعاله

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.

جلسه 61

مشاهده محتوابستنA
 • عقد قرض

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.

جلسه 62

مشاهده محتوابستنB
 • عقد صلح

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.

جلسه 63

مشاهده محتوابستنC
 • عقدشرکت(بخش اول)

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • عقدشرکت(بخش دوم)

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.

جلسه 64

مشاهده محتوابستنD
 • تقسیم(بخش اول)

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • تقسیم(بخش دوم)

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.

جلسه 65

مشاهده محتوابستنE
 • عقد هبه(بخش اول)

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • عقد هبه(بخش دوم)

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.

جلسه 66

مشاهده محتوابستنF
 • معرفی دوره حقوق مدنی7

  رایگان
  نمایش
 • عقد مزارعه

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.

جلسه 67

مشاهده محتوابستنG
 • موجبات عقد مزارعه

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.

جلسه 68

مشاهده محتوابستنH
 • عقدمساقات

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.

جلسه 69

مشاهده محتوابستنI
 • عقدمضاربه

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.

جلسه 70

مشاهده محتوابستنJ
 • عقدودیعه

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.

جلسه 71

مشاهده محتوابستنA
 • عقدعاریه

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.

جلسه 72

مشاهده محتوابستنB
 • عقدوکالت

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.

جلسه 73

مشاهده محتوابستنC
 • اوصاف عقد وکالت

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.

جلسه 74

مشاهده محتوابستنD
 • ادامه احکام وکالت

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.

جلسه 75

مشاهده محتوابستنE
 • موجبات زوال وکالت

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.

جلسه 76

مشاهده محتوابستنF
 • عقدرهن(بخش اول)

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • عقدرهن(بخش دوم)

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • عقدرهن(بخش سوم)

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.

جلسه 77

مشاهده محتوابستنG
 • عقدضمان

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • ادامه عقد ضمان

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.

جلسه 78

مشاهده محتوابستنH
 • موجبات زوال عقد ضمان

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.

جلسه 79

مشاهده محتوابستنI
 • ادامه قواعد عقد ضمان

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.

جلسه 80

مشاهده محتوابستنJ
 • عقدحواله

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.

جلسه 81

مشاهده محتوابستنA
 • عقدکفالت(بخش اول)

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • عقدکفالت(بخش دوم)

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
470,600تومان
خرید دوره
81جلسه
معادل 50 ساعت آموزشی

جلسه 1

مشاهده محتوابستنA
 • معرفی دوره حقوق مدنی3

  رایگان
  نمایش
 • تعهدات قراردادی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.

جلسه 2

مشاهده محتوابستنB
 • عقود از حیث ارکان تشکیل دهنده

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.

جلسه 3

مشاهده محتوابستنC
 • عقود منجز و معلق

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.

جلسه 4

مشاهده محتوابستنD
 • حال و معجل

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.

جلسه 5

مشاهده محتوابستنE
 • عقود لازم و جایز

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.

جلسه 6

مشاهده محتوابستنF
 • اقسام ایقاعات

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.

جلسه 7

مشاهده محتوابستنG
 • بررسی شرایط صحت قراردادها

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.

جلسه 8

مشاهده محتوابستنH
 • ایجاب و قبول(بخش اول)

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • ایجاب و قبول(بخش دوم)

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.

جلسه 9

مشاهده محتوابستنI
 • عیوب اراده

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.

جلسه 10

مشاهده محتوابستنJ
 • اکراه

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.

جلسه 11

مشاهده محتوابستنA
 • اعلام اراده توسط نماینده

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.

جلسه 12

مشاهده محتوابستنB
 • جهات معامله

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.

جلسه 13

مشاهده محتوابستنC
 • اهلیت متعاملین

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.

جلسه 14

مشاهده محتوابستنD
 • موضوع معامله(بخش اول)

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • موضوع معامله(بخش دوم)

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.

جلسه 15

مشاهده محتوابستنE
 • اصول کلی حاکم بر قراردادها

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.

جلسه 16

مشاهده محتوابستنF
 • تعهد به نفع شخص ثالث

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.

جلسه 17

مشاهده محتوابستنG
 • تعدیل قراردادی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.

جلسه 18

مشاهده محتوابستنH
 • خسارات قراردادی(بخش اول)

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • خسارات قراردادی(بخش دوم)

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.

جلسه 19

مشاهده محتوابستنI
 • شرط مسئولیت قراردادی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.

جلسه 20

مشاهده محتوابستنJ
 • شروط ضمن عقد

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.

جلسه 21

مشاهده محتوابستنA
 • شروط باطل

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.

جلسه 22

مشاهده محتوابستنB
 • شروط صحیح

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.

جلسه 23

مشاهده محتوابستنC
 • شرط فعل

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.

جلسه 24

مشاهده محتوابستنD
 • اسقاط شروط ضمن عقد

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.

جلسه 25

مشاهده محتوابستنE
 • عقود فضولی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.

جلسه 26

مشاهده محتوابستنF
 • معاملات فوضولی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.

جلسه 27

مشاهده محتوابستنG
 • سقوط تعهدات

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.

جلسه 28

مشاهده محتوابستنH
 • وفای به عهد(بخش اول)

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • ایفای تعهد(بخش دوم)

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • ایفای تعهد(بخش سوم)

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.

جلسه 29

مشاهده محتوابستنI
 • اقاله(بخش اول)

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • اقاله(بخش دوم)

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.

جلسه 30

مشاهده محتوابستنJ
 • ابراء(بخش اول)

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • ابراء(بخش دوم)

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.

جلسه 31

مشاهده محتوابستنA
 • تهاتر

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.

جلسه 32

مشاهده محتوابستنB
 • مالکیت ما فی الذمه

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.

جلسه 33

مشاهده محتوابستنC
 • معرفی دوره حقوق مدنی4

  رایگان
  نمایش
 • الزامات خارج از قرارداد

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.

جلسه 34

مشاهده محتوابستنD
 • اداره فوضولی مال غیر

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.

جلسه 35

مشاهده محتوابستنE
 • غصب(بخش اول)

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • غصب(بخش دوم)

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.

جلسه 36

مشاهده محتوابستنF
 • استیفا

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.

جلسه 37

مشاهده محتوابستنG
 • مسئولیت مدنی به معنای اخص

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.

جلسه 38

مشاهده محتوابستنH
 • عوامل رافع مسئولیت مدنی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.

جلسه 39

مشاهده محتوابستنI
 • معرفی دوره حقوق مدنی6

  رایگان
  نمایش
 • بیع(بخش اول)

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • بیع(بخش دوم)

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.

جلسه 40

مشاهده محتوابستنJ
 • توابع مبیع

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.

جلسه 41

مشاهده محتوابستنA
 • احکام بیع(بخش چهارم)

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.

جلسه 42

مشاهده محتوابستنB
 • حق حبس

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.

جلسه 43

مشاهده محتوابستنC
 • ضمان معاوضی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.

جلسه 44

مشاهده محتوابستنD
 • ضمان درک

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.

جلسه 45

مشاهده محتوابستنE
 • خیارت(بخش اول)

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • خیارت(بخش دوم)

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.

جلسه 46

مشاهده محتوابستنF
 • خیار تاخیر ثمن

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.

جلسه 47

مشاهده محتوابستنG
 • خیارغبن و عیب

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.

جلسه 48

مشاهده محتوابستنH
 • خیارتدلیس

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.

جلسه 49

مشاهده محتوابستنI
 • خیار تعذر تسلیم

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.

جلسه 50

مشاهده محتوابستنJ
 • احکام خیارت

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.

جلسه 51

مشاهده محتوابستنA
 • قواعد علم حاکم بر خیارت

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.

جلسه 52

مشاهده محتوابستنB
 • بیع شرط

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.

جلسه 53

مشاهده محتوابستنC
 • عقد معاوضه

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.

جلسه 54

مشاهده محتوابستنD
 • عقداسثناء

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.

جلسه 55

مشاهده محتوابستنE
 • اجاره

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.

جلسه 56

مشاهده محتوابستنF
 • قواعد عقد اجاره

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.

جلسه 57

مشاهده محتوابستنG
 • تکالیف مجور و مستاجر

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.

جلسه 58

مشاهده محتوابستنH
 • موجبات انحلال عقد اجاره(بخش اول)

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • موجبات انحلال عقد اجاره(بخش دوم)

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.

جلسه 59

مشاهده محتوابستنI
 • قواعد خاص اجاره اشخاص

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.

جلسه 60

مشاهده محتوابستنJ
 • عقد جعاله

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.

جلسه 61

مشاهده محتوابستنA
 • عقد قرض

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.

جلسه 62

مشاهده محتوابستنB
 • عقد صلح

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.

جلسه 63

مشاهده محتوابستنC
 • عقدشرکت(بخش اول)

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • عقدشرکت(بخش دوم)

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.

جلسه 64

مشاهده محتوابستنD
 • تقسیم(بخش اول)

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • تقسیم(بخش دوم)

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.

جلسه 65

مشاهده محتوابستنE
 • عقد هبه(بخش اول)

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • عقد هبه(بخش دوم)

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.

جلسه 66

مشاهده محتوابستنF
 • معرفی دوره حقوق مدنی7

  رایگان
  نمایش
 • عقد مزارعه

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.

جلسه 67

مشاهده محتوابستنG
 • موجبات عقد مزارعه

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.

جلسه 68

مشاهده محتوابستنH
 • عقدمساقات

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.

جلسه 69

مشاهده محتوابستنI
 • عقدمضاربه

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.

جلسه 70

مشاهده محتوابستنJ
 • عقدودیعه

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.

جلسه 71

مشاهده محتوابستنA
 • عقدعاریه

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.

جلسه 72

مشاهده محتوابستنB
 • عقدوکالت

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.

جلسه 73

مشاهده محتوابستنC
 • اوصاف عقد وکالت

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.

جلسه 74

مشاهده محتوابستنD
 • ادامه احکام وکالت

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.

جلسه 75

مشاهده محتوابستنE
 • موجبات زوال وکالت

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.

جلسه 76

مشاهده محتوابستنF
 • عقدرهن(بخش اول)

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • عقدرهن(بخش دوم)

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • عقدرهن(بخش سوم)

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.

جلسه 77

مشاهده محتوابستنG
 • عقدضمان

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • ادامه عقد ضمان

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.

جلسه 78

مشاهده محتوابستنH
 • موجبات زوال عقد ضمان

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.

جلسه 79

مشاهده محتوابستنI
 • ادامه قواعد عقد ضمان

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.

جلسه 80

مشاهده محتوابستنJ
 • عقدحواله

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.

جلسه 81

مشاهده محتوابستنA
 • عقدکفالت(بخش اول)

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • عقدکفالت(بخش دوم)

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
توضیحات دوره
به جرات می توان گفت مهمترین بخش حقوق مدنی، بخش حقوق تعهدات است، چرا که اساسا مهمترین فلسفه شکل گیری حقوق مدنی را میتوان تنظیم روابط بین افراد و نظارت بر اجرای تعهدات فی مابین دانست. با توجه به همین اهمیت است که هرساله تعداد زیادی از سوالات درس حقوق مدنی در آزمون های حقوقی همچون آزمون وکالت، آزمون قضاوت، آزمون سردفتری و آزمون ارشد حقوق گرایش های تجارت بین الملل و حقوق نفت و گاز و ...از بخش حقوق تعهدات مطرح می گردد.لازمه موفقیت در این آزمون ها بی شک تسلط کامل به حقوق مدنی تعهدات است. مهمترین مشکلی که همیشه داوطلبان آزمون های حقوقی در مطالعه حقوق مدنی تعهدات با آن روبرو بوده اند حجم بسیار زیاد مطالب و گوناگونی منابع می باشد.به طوری که اگر بخواهیم به مهمترین منبع این درس یعنی کتب دکتر کاتوزیان مراجعه کنیم،فقط قواعد عمومی قراردادها شامل 5 جلد قطور می باشد که هیچ داوطلبی نه وقت مطالعه آن و نه امکان یادگیری مفید از آن را دارد.علاوه بر این،کتب اعمال حقوقی، وقایع حقوقی، عقود معین و...که مجموع این کتب، حقوق مدنی تعهدات را تشکیل می‌دهند را نباید فراموش کرد و این در صورتی است که نخواهیم از منابع دیگر آموزشی نیز استفاده کنیم. با توجه به همین گستردگی منابع و حجم زیاد مطالب بود که همیشه نیاز به یک منبع جامع و مانع برای موفقیت در آزمون های حقوقی حس می شد.منبعی که بتواند با زبانی ساده و با طرحی منظم به طور گام به گام داوطلبان را به تسلط کامل برای شرکت در آزمون های حقوقی آماده نماید.دوره ای که از طرفی همه مطالب مورد نیاز آزمون های حقوقی را پوشش دهد و از طرفی داوطلبان در یک زمان بندی معقول بتوانند از عهده مطالعه آن بر آیند. در این دوره از مجموعه آموزش های مجازی حقوق استاد آنلاین با تدریس دکتر محمد مهدی توکلی افتخار داریم کامل ترین و بهترین مجموعه آموزشی حقوق مدنی تعهدات را تقدیم جامعه حقوقی ایران نماییم. دوره ای که به طور قطع موفقیت داوطلبان را در آزمون های حقوقی در پی خواهد داشت. این دوره به مدت 50 ساعت شرح ماده به ماده قوانین،به صورت کاملا تصویری همراه با متن مواد و نکات مهم با کیفیت بسیار عالی می باشد. این دوره تمامی سرفصل ها و مطالب حقوق مدنی 3، حقوق مدنی 4، حقوق مدنی 6 و حقوق مدنی 7 را پوشش می دهد. در تهیه این مجموعه تمامی منابعی که در آزمون های حقوقی مورد توجه طراحان سوال می باشد ازجمله کتب دکتر کاتوزیان، کتب دکتر صفایی و ...مد نظر قرار داده شده. این دوره به دو شکل قابل دسترس می باشد: 1)به صورت دی وی دی که قابلیت پخش روی کامپیوتر و انواع دستگاه های خانگی را دارد. در این روش میتوانید هزینه دوره را به شماره کارت 5047061042757506 واریز نموده و ادرس خود را تلفنی اعلام نمایید. 2)به صورت مجازی از طریق سایت و اپلیکیشن استاد آنلاین با پرداخت آنلاین و دسترسی فوری در همان لحظه به محتوای دوره لازم به ذکر است در این حالت میتوانید با نصب اپلیکیشن اندرویدی استاد آنلاین بر روی گوشی یا تبلت خود آموزش ها را در هر زمان و مکانی به همراه خود داشته باشید(این دوره فقط یک بار نیاز به دانلود دارد و در دفعات بعد میتوانید بدون دسترسی به اینترنت دوره ها را مشاهده کنید) دوستانی که از گوشی اپل استفاده می کنند میتوانند از طریق سایت به دوره ها دسترسی داشته باشند. تذکر: در روش مجازی دسترسی به آموزش ها محدودیت زمانی مختص هر دوره را دارد که این محدودیت زمانی برای دوره حقوق مدنی تعهدات یکسال می باشد. 

همچنین داوطلبان می توانند این دوره را بر روی حافظه فلش نیز از طریق لینک زیر  تهیه کنند.

توضیحات دوره

به جرات می توان گفت مهمترین بخش حقوق مدنی، بخش حقوق تعهدات است، چرا که اساسا مهمترین فلسفه شکل گیری حقوق مدنی را میتوان تنظیم روابط بین افراد و نظارت بر اجرای تعهدات فی مابین دانست. با توجه به همین اهمیت است که هرساله تعداد زیادی از سوالات درس حقوق مدنی در آزمون های حقوقی همچون آزمون وکالت، آزمون قضاوت، آزمون سردفتری و آزمون ارشد حقوق گرایش های تجارت بین الملل و حقوق نفت و گاز و ...از بخش حقوق تعهدات مطرح می گردد.لازمه موفقیت در این آزمون ها بی شک تسلط کامل به حقوق مدنی تعهدات است. مهمترین مشکلی که همیشه داوطلبان آزمون های حقوقی در مطالعه حقوق مدنی تعهدات با آن روبرو بوده اند حجم بسیار زیاد مطالب و گوناگونی منابع می باشد.به طوری که اگر بخواهیم به مهمترین منبع این درس یعنی کتب دکتر کاتوزیان مراجعه کنیم،فقط قواعد عمومی قراردادها شامل 5 جلد قطور می باشد که هیچ داوطلبی نه وقت مطالعه آن و نه امکان یادگیری مفید از آن را دارد.علاوه بر این،کتب اعمال حقوقی، وقایع حقوقی، عقود معین و...که مجموع این کتب، حقوق مدنی تعهدات را تشکیل می‌دهند را نباید فراموش کرد و این در صورتی است که نخواهیم از منابع دیگر آموزشی نیز استفاده کنیم. با توجه به همین گستردگی منابع و حجم زیاد مطالب بود که همیشه نیاز به یک منبع جامع و مانع برای موفقیت در آزمون های حقوقی حس می شد.منبعی که بتواند با زبانی ساده و با طرحی منظم به طور گام به گام داوطلبان را به تسلط کامل برای شرکت در آزمون های حقوقی آماده نماید.دوره ای که از طرفی همه مطالب مورد نیاز آزمون های حقوقی را پوشش دهد و از طرفی داوطلبان در یک زمان بندی معقول بتوانند از عهده مطالعه آن بر آیند. در این دوره از مجموعه آموزش های مجازی حقوق استاد آنلاین با تدریس دکتر محمد مهدی توکلی افتخار داریم کامل ترین و بهترین مجموعه آموزشی حقوق مدنی تعهدات را تقدیم جامعه حقوقی ایران نماییم. دوره ای که به طور قطع موفقیت داوطلبان را در آزمون های حقوقی در پی خواهد داشت. این دوره به مدت 50 ساعت شرح ماده به ماده قوانین،به صورت کاملا تصویری همراه با متن مواد و نکات مهم با کیفیت بسیار عالی می باشد. این دوره تمامی سرفصل ها و مطالب حقوق مدنی 3، حقوق مدنی 4، حقوق مدنی 6 و حقوق مدنی 7 را پوشش می دهد. در تهیه این مجموعه تمامی منابعی که در آزمون های حقوقی مورد توجه طراحان سوال می باشد ازجمله کتب دکتر کاتوزیان، کتب دکتر صفایی و ...مد نظر قرار داده شده. این دوره به دو شکل قابل دسترس می باشد: 1)به صورت دی وی دی که قابلیت پخش روی کامپیوتر و انواع دستگاه های خانگی را دارد. در این روش میتوانید هزینه دوره را به شماره کارت 5047061042757506 واریز نموده و ادرس خود را تلفنی اعلام نمایید. 2)به صورت مجازی از طریق سایت و اپلیکیشن استاد آنلاین با پرداخت آنلاین و دسترسی فوری در همان لحظه به محتوای دوره لازم به ذکر است در این حالت میتوانید با نصب اپلیکیشن اندرویدی استاد آنلاین بر روی گوشی یا تبلت خود آموزش ها را در هر زمان و مکانی به همراه خود داشته باشید(این دوره فقط یک بار نیاز به دانلود دارد و در دفعات بعد میتوانید بدون دسترسی به اینترنت دوره ها را مشاهده کنید) دوستانی که از گوشی اپل استفاده می کنند میتوانند از طریق سایت به دوره ها دسترسی داشته باشند. تذکر: در روش مجازی دسترسی به آموزش ها محدودیت زمانی مختص هر دوره را دارد که این محدودیت زمانی برای دوره حقوق مدنی تعهدات یکسال می باشد. 

همچنین داوطلبان می توانند این دوره را بر روی حافظه فلش نیز از طریق لینک زیر  تهیه کنند.

به دلیل حفاظت از حقوق ناشر و پدید آورنده کتاب، محتوای این اثر تنها از طریق اپلیکیشن اندروید قابل دسترسی می باشد.

برچسب ها

بسته های آموزشی مرتبط