مجموعه کامل درس حقوق مدنی دکتر توکلی

دکتر محمد مهدی توکلی

حقوق مدنی

امتیاز 4.5 ازمجموع 101 نفر
715,000تومان
خرید
Current Time 0:00
/
Duration Time 0:00
Progress: NaN%

جلسه 1

مشاهده محتوابستنA
 • معرفی دوره حقوق مدنی 1

  رایگان
  نمایش
 • اشخاص و محجورین

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.

جلسه 2

مشاهده محتوابستنB
 • ممیزات اشخاص

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.

جلسه 3

مشاهده محتوابستنC
 • غایب مفقود الاثر

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.

جلسه 4

مشاهده محتوابستنD
 • اهلیت

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.

جلسه 5

مشاهده محتوابستنE
 • سازوکارهای حمایت از مهجورین

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.

جلسه 6

مشاهده محتوابستنF
 • قیمومت

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.

جلسه 7

مشاهده محتوابستنG
 • اشخاص حقوقی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.

جلسه 8

مشاهده محتوابستنH
 • معرفی دوره حقوق مدنی 2

  رایگان
  نمایش
 • مالی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.

جلسه 9

مشاهده محتوابستنI
 • حقوق عینی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.

جلسه 10

مشاهده محتوابستنJ
 • اقسام اموال

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.

جلسه 11

مشاهده محتوابستنA
 • اموال قابل بقا غیرقابل بقا

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.

جلسه 12

مشاهده محتوابستنB
 • مالکیت

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.

جلسه 13

مشاهده محتوابستنC
 • حق انتفاع(بخش اول)

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • حق انتفاع(بخش دوم)

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.

جلسه 14

مشاهده محتوابستنD
 • حق ارتفاق

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.

جلسه 15

مشاهده محتوابستنE
 • مجاورت املاک

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.

جلسه 16

مشاهده محتوابستنF
 • وقف

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.

جلسه 17

مشاهده محتوابستنG
 • متولی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.

جلسه 18

مشاهده محتوابستنH
 • وقف برای اضرار ادیان

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.

جلسه 19

مشاهده محتوابستنI
 • تعهدات قراردادی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • معرفی دوره حقوق مدنی3

  رایگان
  نمایش

جلسه 20

مشاهده محتوابستنJ
 • عقود از حیث ارکان تشکیل دهنده

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.

جلسه 21

مشاهده محتوابستنA
 • عقود منجز و معلق

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.

جلسه 22

مشاهده محتوابستنB
 • حال و معجل

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.

جلسه 23

مشاهده محتوابستنC
 • عقود لازم و جایز

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.

جلسه 24

مشاهده محتوابستنD
 • اقسام ایقاعات

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.

جلسه 25

مشاهده محتوابستنE
 • بررسی شرایط صحت قراردادها

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.

جلسه 26

مشاهده محتوابستنF
 • ایجاب و قبول(بخش اول)

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • ایجاب و قبول (بخش دوم)

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.

جلسه 27

مشاهده محتوابستنG
 • عیوب اراده

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.

جلسه 28

مشاهده محتوابستنH
 • اکراه

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.

جلسه 29

مشاهده محتوابستنI
 • اعلام اراده توسط نماینده

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.

جلسه 30

مشاهده محتوابستنJ
 • جهات معامله

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.

جلسه 31

مشاهده محتوابستنA
 • اهلیت متعاملین

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.

جلسه 32

مشاهده محتوابستنB
 • موضوع معامله(بخش اول)

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • موضوع معامله(بخش دوم)

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.

جلسه 33

مشاهده محتوابستنC
 • اصول کلی حاکم بر قراردادها

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.

جلسه 34

مشاهده محتوابستنD
 • تعهد به نفع شخص ثالث

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.

جلسه 35

مشاهده محتوابستنE
 • تعدیل قراردادی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.

جلسه 36

مشاهده محتوابستنF
 • خسارات قراردادی(بخش اول)

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • خسارات قراردادی(بخش دوم)

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.

جلسه 37

مشاهده محتوابستنG
 • شروط مسئولیت قراردادی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.

جلسه 38

مشاهده محتوابستنH
 • شروط ضمن عقد

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.

جلسه 39

مشاهده محتوابستنI
 • شروط باطل

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.

جلسه 40

مشاهده محتوابستنJ
 • شروط صحیح

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.

جلسه 41

مشاهده محتوابستنA
 • شرط فعل

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.

جلسه 42

مشاهده محتوابستنB
 • اسقاط شروط ضمن عقد

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.

جلسه 43

مشاهده محتوابستنC
 • عقود فضولی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.

جلسه 44

مشاهده محتوابستنD
 • معاملات فضولی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.

جلسه 45

مشاهده محتوابستنE
 • سقوط تعهدات

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.

جلسه 46

مشاهده محتوابستنF
 • وفای به عهد

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • ایفای تعهد(بخش دوم)

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • ایفای تعهد(بخش سوم)

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.

جلسه 47

مشاهده محتوابستنG
 • اقاله(بخش اول)

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • اقاله(بخش دوم)

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.

جلسه 48

مشاهده محتوابستنH
 • ابراء(بخش اول)

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • ابراء(بخش دوم)

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.

جلسه 49

مشاهده محتوابستنI
 • تهاتر

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.

جلسه 50

مشاهده محتوابستنJ
 • مالکیت ما فی الذمه

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.

جلسه 51

مشاهده محتوابستنA
 • معرفی دوره حقوق مدنی 4

  رایگان
  نمایش
 • الزامات خارج از قرارداد

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.

جلسه 52

مشاهده محتوابستنB
 • اداره فضولی مال غیر

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.

جلسه 53

مشاهده محتوابستنC
 • غصب(بخش اول)

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • غصب(بخش دوم)

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.

جلسه 54

مشاهده محتوابستنD
 • استیفا

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.

جلسه 55

مشاهده محتوابستنE
 • مسئولیت مدنی به معنای اخص

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.

جلسه 56

مشاهده محتوابستنF
 • عوامل رافع مسئولیت مدنی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.

جلسه 57

مشاهده محتوابستنG
 • معرفی دوره حقوق مدنی 5

  رایگان
  نمایش
 • خواستگاری و طلاق

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.

جلسه 58

مشاهده محتوابستنH
 • شرایط صحت عقد نکاح

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • موارد اذن برای عقد نکاح

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.

جلسه 59

مشاهده محتوابستنI
 • موانع ازدواج

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.

جلسه 60

مشاهده محتوابستنJ
 • تعددزوجات

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.

جلسه 61

مشاهده محتوابستنA
 • تمکین

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.

جلسه 62

مشاهده محتوابستنB
 • اقسام مهریه

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.

جلسه 63

مشاهده محتوابستنC
 • نکاح موقت

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.

جلسه 64

مشاهده محتوابستنD
 • انواع طلاق(بخش اول)

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • انواع طلاق(بخش دوم)

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.

جلسه 65

مشاهده محتوابستنE
 • عده

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.

جلسه 66

مشاهده محتوابستنF
 • نسب و احکام آن

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.

جلسه 67

مشاهده محتوابستنG
 • معرفی دوره حقوق مدنی6

  رایگان
  نمایش
 • بیع(بخش اول)

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • بیع(بخش دوم)

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.

جلسه 68

مشاهده محتوابستنH
 • توابع مبیع

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.

جلسه 69

مشاهده محتوابستنI
 • احکام بیع بخش چهارم

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.

جلسه 70

مشاهده محتوابستنJ
 • حق حبس

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.

جلسه 71

مشاهده محتوابستنA
 • ضمان معاوضی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.

جلسه 72

مشاهده محتوابستنB
 • ضمان درک

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.

جلسه 73

مشاهده محتوابستنC
 • خیارت(بخش اول)

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • خیارت(بخش دوم)

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.

جلسه 74

مشاهده محتوابستنD
 • خیار تاخیر ثمن

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.

جلسه 75

مشاهده محتوابستنE
 • خیار غبن و عیب

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.

جلسه 76

مشاهده محتوابستنF
 • خیارتدلیس

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.

جلسه 77

مشاهده محتوابستنG
 • خیارتعذر تسلیم

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.

جلسه 78

مشاهده محتوابستنH
 • احکام خیارت

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.

جلسه 79

مشاهده محتوابستنI
 • قواعد علم حاکم بر خیارت

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.

جلسه 80

مشاهده محتوابستنJ
 • بیع شرط

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.

جلسه 81

مشاهده محتوابستنA
 • عقد معاوضه

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.

جلسه 82

مشاهده محتوابستنB
 • عقداستثناء

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.

جلسه 83

مشاهده محتوابستنC
 • اجاره

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.

جلسه 84

مشاهده محتوابستنD
 • قواعد عقد اجاره

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.

جلسه 85

مشاهده محتوابستنE
 • تکلیف موجر و مستاجر

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.

جلسه 86

مشاهده محتوابستنF
 • موجبات انحلال عقداجاره(بخش اول)

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • موجبات انحلال عقد اجاره(بخش دوم)

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.

جلسه 87

مشاهده محتوابستنG
 • قواعد خاص اجاره اشخاص

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.

جلسه 88

مشاهده محتوابستنH
 • عقد جعاله

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.

جلسه 89

مشاهده محتوابستنI
 • عقد قرض

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.

جلسه 90

مشاهده محتوابستنJ
 • عقدصلح

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.

جلسه 91

مشاهده محتوابستنA
 • عقدشرکت(بخش اول)

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • عقدشرکت(بخش دوم)

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.

جلسه 92

مشاهده محتوابستنB
 • تقسیم(بخش اول)

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • تقسیم(بخش دوم)

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.

جلسه 93

مشاهده محتوابستنC
 • عقد هبه(بخش اول)

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • عقد هبه(بخش دوم)

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.

جلسه 94

مشاهده محتوابستنD
 • معرفی دوره حقوق مدنی7

  رایگان
  نمایش
 • عقد مزارعه

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • موجبات عقد مزارعه

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.

جلسه 95

مشاهده محتوابستنE
 • عقد مساقات

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.

جلسه 96

مشاهده محتوابستنF
 • عقد مضاربه

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.

جلسه 97

مشاهده محتوابستنG
 • عقد ودیعه

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.

جلسه 98

مشاهده محتوابستنH
 • عقد عاریه

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.

جلسه 99

مشاهده محتوابستنI
 • عقدوکالت

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.

جلسه 100

مشاهده محتوابستنJ
 • اوصاف عقدوکالت

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.

جلسه 101

مشاهده محتوابستنA
 • ادامه احکام وکالت

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.

جلسه 102

مشاهده محتوابستنB
 • موجبات زوال وکالت

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.

جلسه 103

مشاهده محتوابستنC
 • عقد رهن(بخش اول)

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • عقدرهن(بخش دوم)

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • عقدرهن(بخش سوم)

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.

جلسه 104

مشاهده محتوابستنD
 • عقدضمان(بخش اول)

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • عقدضمان(بخش دوم)

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.

جلسه 105

مشاهده محتوابستنE
 • موجبات زوال عقدضمان

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.

جلسه 106

مشاهده محتوابستنF
 • ادامه قواعد عقد ضمان

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.

جلسه 107

مشاهده محتوابستنG
 • عقدحواله

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.

جلسه 108

مشاهده محتوابستنH
 • عقدکفالت (بخش اول)

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • عقدکفالت(بخش دوم)

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.

جلسه 109

مشاهده محتوابستنI
 • معرفی دوره حقوق مدنی8

  رایگان
  نمایش
 • اخذ به شفعه

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.

جلسه 110

مشاهده محتوابستنJ
 • حق شفعه(بخش اول)

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • حق شفعه(بخش دوم)

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.

جلسه 111

مشاهده محتوابستنA
 • وصیت(بخش اول)

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • وصیت(بخش دوم)

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.

جلسه 112

مشاهده محتوابستنB
 • ارث(بخش اول)

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • ارث(بخش دوم)

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.

جلسه 113

مشاهده محتوابستنC
 • ارث زوجین

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.

جلسه 114

مشاهده محتوابستنD
 • طبقات وراث

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.

جلسه 115

مشاهده محتوابستنE
 • قواعد ارث طبقه اول

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • قواعد ارث طبقه دوم

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • قواعد ارث طبقه سوم

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
715,000تومان
خرید دوره
115جلسه
معادل 80 ساعت آموزشی

جلسه 1

مشاهده محتوابستنA
 • معرفی دوره حقوق مدنی 1

  رایگان
  نمایش
 • اشخاص و محجورین

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.

جلسه 2

مشاهده محتوابستنB
 • ممیزات اشخاص

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.

جلسه 3

مشاهده محتوابستنC
 • غایب مفقود الاثر

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.

جلسه 4

مشاهده محتوابستنD
 • اهلیت

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.

جلسه 5

مشاهده محتوابستنE
 • سازوکارهای حمایت از مهجورین

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.

جلسه 6

مشاهده محتوابستنF
 • قیمومت

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.

جلسه 7

مشاهده محتوابستنG
 • اشخاص حقوقی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.

جلسه 8

مشاهده محتوابستنH
 • معرفی دوره حقوق مدنی 2

  رایگان
  نمایش
 • مالی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.

جلسه 9

مشاهده محتوابستنI
 • حقوق عینی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.

جلسه 10

مشاهده محتوابستنJ
 • اقسام اموال

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.

جلسه 11

مشاهده محتوابستنA
 • اموال قابل بقا غیرقابل بقا

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.

جلسه 12

مشاهده محتوابستنB
 • مالکیت

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.

جلسه 13

مشاهده محتوابستنC
 • حق انتفاع(بخش اول)

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • حق انتفاع(بخش دوم)

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.

جلسه 14

مشاهده محتوابستنD
 • حق ارتفاق

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.

جلسه 15

مشاهده محتوابستنE
 • مجاورت املاک

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.

جلسه 16

مشاهده محتوابستنF
 • وقف

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.

جلسه 17

مشاهده محتوابستنG
 • متولی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.

جلسه 18

مشاهده محتوابستنH
 • وقف برای اضرار ادیان

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.

جلسه 19

مشاهده محتوابستنI
 • تعهدات قراردادی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • معرفی دوره حقوق مدنی3

  رایگان
  نمایش

جلسه 20

مشاهده محتوابستنJ
 • عقود از حیث ارکان تشکیل دهنده

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.

جلسه 21

مشاهده محتوابستنA
 • عقود منجز و معلق

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.

جلسه 22

مشاهده محتوابستنB
 • حال و معجل

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.

جلسه 23

مشاهده محتوابستنC
 • عقود لازم و جایز

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.

جلسه 24

مشاهده محتوابستنD
 • اقسام ایقاعات

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.

جلسه 25

مشاهده محتوابستنE
 • بررسی شرایط صحت قراردادها

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.

جلسه 26

مشاهده محتوابستنF
 • ایجاب و قبول(بخش اول)

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • ایجاب و قبول (بخش دوم)

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.

جلسه 27

مشاهده محتوابستنG
 • عیوب اراده

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.

جلسه 28

مشاهده محتوابستنH
 • اکراه

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.

جلسه 29

مشاهده محتوابستنI
 • اعلام اراده توسط نماینده

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.

جلسه 30

مشاهده محتوابستنJ
 • جهات معامله

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.

جلسه 31

مشاهده محتوابستنA
 • اهلیت متعاملین

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.

جلسه 32

مشاهده محتوابستنB
 • موضوع معامله(بخش اول)

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • موضوع معامله(بخش دوم)

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.

جلسه 33

مشاهده محتوابستنC
 • اصول کلی حاکم بر قراردادها

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.

جلسه 34

مشاهده محتوابستنD
 • تعهد به نفع شخص ثالث

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.

جلسه 35

مشاهده محتوابستنE
 • تعدیل قراردادی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.

جلسه 36

مشاهده محتوابستنF
 • خسارات قراردادی(بخش اول)

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • خسارات قراردادی(بخش دوم)

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.

جلسه 37

مشاهده محتوابستنG
 • شروط مسئولیت قراردادی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.

جلسه 38

مشاهده محتوابستنH
 • شروط ضمن عقد

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.

جلسه 39

مشاهده محتوابستنI
 • شروط باطل

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.

جلسه 40

مشاهده محتوابستنJ
 • شروط صحیح

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.

جلسه 41

مشاهده محتوابستنA
 • شرط فعل

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.

جلسه 42

مشاهده محتوابستنB
 • اسقاط شروط ضمن عقد

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.

جلسه 43

مشاهده محتوابستنC
 • عقود فضولی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.

جلسه 44

مشاهده محتوابستنD
 • معاملات فضولی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.

جلسه 45

مشاهده محتوابستنE
 • سقوط تعهدات

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.

جلسه 46

مشاهده محتوابستنF
 • وفای به عهد

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • ایفای تعهد(بخش دوم)

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • ایفای تعهد(بخش سوم)

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.

جلسه 47

مشاهده محتوابستنG
 • اقاله(بخش اول)

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • اقاله(بخش دوم)

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.

جلسه 48

مشاهده محتوابستنH
 • ابراء(بخش اول)

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • ابراء(بخش دوم)

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.

جلسه 49

مشاهده محتوابستنI
 • تهاتر

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.

جلسه 50

مشاهده محتوابستنJ
 • مالکیت ما فی الذمه

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.

جلسه 51

مشاهده محتوابستنA
 • معرفی دوره حقوق مدنی 4

  رایگان
  نمایش
 • الزامات خارج از قرارداد

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.

جلسه 52

مشاهده محتوابستنB
 • اداره فضولی مال غیر

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.

جلسه 53

مشاهده محتوابستنC
 • غصب(بخش اول)

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • غصب(بخش دوم)

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.

جلسه 54

مشاهده محتوابستنD
 • استیفا

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.

جلسه 55

مشاهده محتوابستنE
 • مسئولیت مدنی به معنای اخص

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.

جلسه 56

مشاهده محتوابستنF
 • عوامل رافع مسئولیت مدنی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.

جلسه 57

مشاهده محتوابستنG
 • معرفی دوره حقوق مدنی 5

  رایگان
  نمایش
 • خواستگاری و طلاق

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.

جلسه 58

مشاهده محتوابستنH
 • شرایط صحت عقد نکاح

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • موارد اذن برای عقد نکاح

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.

جلسه 59

مشاهده محتوابستنI
 • موانع ازدواج

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.

جلسه 60

مشاهده محتوابستنJ
 • تعددزوجات

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.

جلسه 61

مشاهده محتوابستنA
 • تمکین

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.

جلسه 62

مشاهده محتوابستنB
 • اقسام مهریه

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.

جلسه 63

مشاهده محتوابستنC
 • نکاح موقت

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.

جلسه 64

مشاهده محتوابستنD
 • انواع طلاق(بخش اول)

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • انواع طلاق(بخش دوم)

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.

جلسه 65

مشاهده محتوابستنE
 • عده

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.

جلسه 66

مشاهده محتوابستنF
 • نسب و احکام آن

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.

جلسه 67

مشاهده محتوابستنG
 • معرفی دوره حقوق مدنی6

  رایگان
  نمایش
 • بیع(بخش اول)

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • بیع(بخش دوم)

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.

جلسه 68

مشاهده محتوابستنH
 • توابع مبیع

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.

جلسه 69

مشاهده محتوابستنI
 • احکام بیع بخش چهارم

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.

جلسه 70

مشاهده محتوابستنJ
 • حق حبس

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.

جلسه 71

مشاهده محتوابستنA
 • ضمان معاوضی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.

جلسه 72

مشاهده محتوابستنB
 • ضمان درک

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.

جلسه 73

مشاهده محتوابستنC
 • خیارت(بخش اول)

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • خیارت(بخش دوم)

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.

جلسه 74

مشاهده محتوابستنD
 • خیار تاخیر ثمن

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.

جلسه 75

مشاهده محتوابستنE
 • خیار غبن و عیب

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.

جلسه 76

مشاهده محتوابستنF
 • خیارتدلیس

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.

جلسه 77

مشاهده محتوابستنG
 • خیارتعذر تسلیم

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.

جلسه 78

مشاهده محتوابستنH
 • احکام خیارت

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.

جلسه 79

مشاهده محتوابستنI
 • قواعد علم حاکم بر خیارت

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.

جلسه 80

مشاهده محتوابستنJ
 • بیع شرط

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.

جلسه 81

مشاهده محتوابستنA
 • عقد معاوضه

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.

جلسه 82

مشاهده محتوابستنB
 • عقداستثناء

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.

جلسه 83

مشاهده محتوابستنC
 • اجاره

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.

جلسه 84

مشاهده محتوابستنD
 • قواعد عقد اجاره

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.

جلسه 85

مشاهده محتوابستنE
 • تکلیف موجر و مستاجر

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.

جلسه 86

مشاهده محتوابستنF
 • موجبات انحلال عقداجاره(بخش اول)

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • موجبات انحلال عقد اجاره(بخش دوم)

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.

جلسه 87

مشاهده محتوابستنG
 • قواعد خاص اجاره اشخاص

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.

جلسه 88

مشاهده محتوابستنH
 • عقد جعاله

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.

جلسه 89

مشاهده محتوابستنI
 • عقد قرض

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.

جلسه 90

مشاهده محتوابستنJ
 • عقدصلح

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.

جلسه 91

مشاهده محتوابستنA
 • عقدشرکت(بخش اول)

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • عقدشرکت(بخش دوم)

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.

جلسه 92

مشاهده محتوابستنB
 • تقسیم(بخش اول)

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • تقسیم(بخش دوم)

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.

جلسه 93

مشاهده محتوابستنC
 • عقد هبه(بخش اول)

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • عقد هبه(بخش دوم)

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.

جلسه 94

مشاهده محتوابستنD
 • معرفی دوره حقوق مدنی7

  رایگان
  نمایش
 • عقد مزارعه

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • موجبات عقد مزارعه

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.

جلسه 95

مشاهده محتوابستنE
 • عقد مساقات

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.

جلسه 96

مشاهده محتوابستنF
 • عقد مضاربه

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.

جلسه 97

مشاهده محتوابستنG
 • عقد ودیعه

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.

جلسه 98

مشاهده محتوابستنH
 • عقد عاریه

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.

جلسه 99

مشاهده محتوابستنI
 • عقدوکالت

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.

جلسه 100

مشاهده محتوابستنJ
 • اوصاف عقدوکالت

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.

جلسه 101

مشاهده محتوابستنA
 • ادامه احکام وکالت

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.

جلسه 102

مشاهده محتوابستنB
 • موجبات زوال وکالت

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.

جلسه 103

مشاهده محتوابستنC
 • عقد رهن(بخش اول)

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • عقدرهن(بخش دوم)

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • عقدرهن(بخش سوم)

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.

جلسه 104

مشاهده محتوابستنD
 • عقدضمان(بخش اول)

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • عقدضمان(بخش دوم)

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.

جلسه 105

مشاهده محتوابستنE
 • موجبات زوال عقدضمان

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.

جلسه 106

مشاهده محتوابستنF
 • ادامه قواعد عقد ضمان

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.

جلسه 107

مشاهده محتوابستنG
 • عقدحواله

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.

جلسه 108

مشاهده محتوابستنH
 • عقدکفالت (بخش اول)

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • عقدکفالت(بخش دوم)

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.

جلسه 109

مشاهده محتوابستنI
 • معرفی دوره حقوق مدنی8

  رایگان
  نمایش
 • اخذ به شفعه

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.

جلسه 110

مشاهده محتوابستنJ
 • حق شفعه(بخش اول)

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • حق شفعه(بخش دوم)

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.

جلسه 111

مشاهده محتوابستنA
 • وصیت(بخش اول)

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • وصیت(بخش دوم)

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.

جلسه 112

مشاهده محتوابستنB
 • ارث(بخش اول)

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • ارث(بخش دوم)

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.

جلسه 113

مشاهده محتوابستنC
 • ارث زوجین

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.

جلسه 114

مشاهده محتوابستنD
 • طبقات وراث

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.

جلسه 115

مشاهده محتوابستنE
 • قواعد ارث طبقه اول

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • قواعد ارث طبقه دوم

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • قواعد ارث طبقه سوم

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
توضیحات دوره
درصد اکتسابی داوطلبان در درس حقوق مدنی در سال های گذشته مهمترین تاثیر را در قبولی آنها در آزمون های حقوقی داشته است.چون نه تنها حقوق مدنی بالاترین ضریب را در همه ی آزمون های حقوقی دارا می باشد بلکه درک سایر دروس حقوق بدون فهم اساسی از حقوق مدنی ممکن نمی باشد و دانشجوی رشته حقوق برای فهم سایر دروس قطعا باید به حقوق مدنی مسلط باشد. با توجه به گستردگی و حجم مطالب در درس حقوق مدنی و گوناگونی منابع مطالعاتی و کتب و دوره های متنوع، غالب داوطلبان آزمون های حقوقی دچار نوعی سردرگمی می شوند.بدین معنا که نمی توانند اولا منابع معتبر و ضروری برای موفقیت در آزمون های حقوقی را شناسایی و انتخاب نمایند و از طرفی در مرحله بعد با توجه به گستردگی این منابع با این مشکل روبرو هستند که در زمان محدود پیش رو و با توجه به اشتغالات موازی با تحصیل همانند کار و خانواده و ... این منابع را مطالعه و بر آن تسلط یابند.منابعی که هم جامع و هم مانع باشند.جامع بدین معنا که تمام نکات و موارد لازم و ضروری که یک داوطلب نیاز دارد تا بتواند در یک آزمون حقوقی به موفقیت برسد را پوشش دهد و مانع بدین معنا که این گستردگی به گونه ای نباشد که داوطلب هیچ گاه فرصت اتمام و مرور و تسلط بر آن را نداشته باشد. با توجه به آنچه گذشت مجموعه استاد آنلاین افتخار دارد کامل ترین پکیج آموزشی حقوق مدنی کشور که طی برنامه‌ریزی دقیق و با استفاده از شیوه های نوین آموزشی تهیه و تدوین شده است را به جامعه حقوقی کشور تقدیم کند. جامع ترین پکیج آموزشی حقوق مدنی ویژه آزمون های حقوقی با تدریس استاد توانمند دکتر محمد مهدی توکلی که شامل 80 ساعت ویدیو در قالب16حلقه DVD می باشد به شکلی کاملا علمی و اصولی شما را برای موفقیت قطعی در درس حقوق مدنی آماده میکند. این دوره شامل حقوق مدنی 1 تا 8، قوانین خاص ، آراء وحدت رویه و نظریه های مشورتی می باشد. دکتر توکلی در این مجموعه بی نظیر همه منابع معتبر و اساسی که در آزمون های حقوقی امکان طرح سؤال از آنها وجود دارد را مد نظر قرار داده و بگونه ای جامع هر آنچه شما برای موفقیت در درس حقوق مدنی بدان نیازمندید را با بیانی شیوا در اختیارتان قرار داده اند.منابع مورد استفاده در این دوره شامل کتب دکتر ناصر کاتوزیان (قانونی مدنی در نظم کنونی، قواعد عمومی قراردادها و ...)، کتب دکتر صفایی، کتاب حقوق مدنی فرهاد بیات و نیز کتاب حقوق مدنی تالیف دکتر توکلی می باشد.امید است توانسته باشیم گامی در جهت خدمت به جامعه حقوقی کشور برداشته باشیم. 

همچنین داوطلبان می توانند این دوره را بر روی حافظه فلش نیز از طریق لینک زیر  تهیه کنند.

توضیحات دوره

درصد اکتسابی داوطلبان در درس حقوق مدنی در سال های گذشته مهمترین تاثیر را در قبولی آنها در آزمون های حقوقی داشته است.چون نه تنها حقوق مدنی بالاترین ضریب را در همه ی آزمون های حقوقی دارا می باشد بلکه درک سایر دروس حقوق بدون فهم اساسی از حقوق مدنی ممکن نمی باشد و دانشجوی رشته حقوق برای فهم سایر دروس قطعا باید به حقوق مدنی مسلط باشد. با توجه به گستردگی و حجم مطالب در درس حقوق مدنی و گوناگونی منابع مطالعاتی و کتب و دوره های متنوع، غالب داوطلبان آزمون های حقوقی دچار نوعی سردرگمی می شوند.بدین معنا که نمی توانند اولا منابع معتبر و ضروری برای موفقیت در آزمون های حقوقی را شناسایی و انتخاب نمایند و از طرفی در مرحله بعد با توجه به گستردگی این منابع با این مشکل روبرو هستند که در زمان محدود پیش رو و با توجه به اشتغالات موازی با تحصیل همانند کار و خانواده و ... این منابع را مطالعه و بر آن تسلط یابند.منابعی که هم جامع و هم مانع باشند.جامع بدین معنا که تمام نکات و موارد لازم و ضروری که یک داوطلب نیاز دارد تا بتواند در یک آزمون حقوقی به موفقیت برسد را پوشش دهد و مانع بدین معنا که این گستردگی به گونه ای نباشد که داوطلب هیچ گاه فرصت اتمام و مرور و تسلط بر آن را نداشته باشد. با توجه به آنچه گذشت مجموعه استاد آنلاین افتخار دارد کامل ترین پکیج آموزشی حقوق مدنی کشور که طی برنامه‌ریزی دقیق و با استفاده از شیوه های نوین آموزشی تهیه و تدوین شده است را به جامعه حقوقی کشور تقدیم کند. جامع ترین پکیج آموزشی حقوق مدنی ویژه آزمون های حقوقی با تدریس استاد توانمند دکتر محمد مهدی توکلی که شامل 80 ساعت ویدیو در قالب16حلقه DVD می باشد به شکلی کاملا علمی و اصولی شما را برای موفقیت قطعی در درس حقوق مدنی آماده میکند. این دوره شامل حقوق مدنی 1 تا 8، قوانین خاص ، آراء وحدت رویه و نظریه های مشورتی می باشد. دکتر توکلی در این مجموعه بی نظیر همه منابع معتبر و اساسی که در آزمون های حقوقی امکان طرح سؤال از آنها وجود دارد را مد نظر قرار داده و بگونه ای جامع هر آنچه شما برای موفقیت در درس حقوق مدنی بدان نیازمندید را با بیانی شیوا در اختیارتان قرار داده اند.منابع مورد استفاده در این دوره شامل کتب دکتر ناصر کاتوزیان (قانونی مدنی در نظم کنونی، قواعد عمومی قراردادها و ...)، کتب دکتر صفایی، کتاب حقوق مدنی فرهاد بیات و نیز کتاب حقوق مدنی تالیف دکتر توکلی می باشد.امید است توانسته باشیم گامی در جهت خدمت به جامعه حقوقی کشور برداشته باشیم. 

همچنین داوطلبان می توانند این دوره را بر روی حافظه فلش نیز از طریق لینک زیر  تهیه کنند.

به دلیل حفاظت از حقوق ناشر و پدید آورنده کتاب، محتوای این اثر تنها از طریق اپلیکیشن اندروید قابل دسترسی می باشد.

برچسب ها

بسته های آموزشی مرتبط